Потребата за реорганизација на работата може да се оправда и во социјална и во еколошка смисла. Сепак, таквата реорганизација не би била целосна без да се доведе во прашање доминацијата на работата над другите области од животот. Образованието е клучен елемент на оваа реорганизација, но мора да се гледа како нешто што им помага на луѓето да се развијат и да напредуваат во текот на својот живот, а не само да ги приспособи на ограничувањата на неолибералниот работен пазар. Трансформирањето на нашите концепти за образование и за работа на овој начин може да ја намали нееднаквоста во здравјето, да ја подобри индивидуалната благосостојба и да ги ублажи влијанијата врз животната средина на системот целосно посветен на работата.

Работата останува една од најнездравите опсесии на капитализмот. Место да ја сметате за средство за постигнување на целта, работењето – и особено напорното работење – стана цел само по себе. Работните недели од 40 часа или повеќе остануваат норма и покрај подобрувањата во продуктивноста и несигурните плати ги држат работниците апсорбирани од работните места и неспособни да ги негуваат другите области од својот живот. Доминацијата на работата над другите сфери на животот го доведе образованието во улога на кревок помошник. Образовните програми најчесто се избираат врз основа на патеките за кариера што би можеле да ги отворат, а можностите за враќање во формалното образование по влегувањето како работна сила се ограничени, и покрај социјалните и здравствените придобивки што ги обезбедува доживотното образование.

Затоа, реорганизацијата на работата не треба да се ограничува само на ревизија на работното време и на платите, колку што се итни овие две мерки. Работата мора да се преобликува на начин што ќе ја поништи нејзината долгогодишна доминација над образованието. Место тоа, политиката за доживотно учење може да создаде позитивна интеракција меѓу работата, слободното време и образованието. Основата за овој предлог беше скицирана пред речиси 40 години од социологот Крис Филипсон во „Капитализмот и изградбата на староста“(Capitalism and the Construction of Old Age). Во време кога неолибералната политика ги влоши несигурноста, отуѓувањето, исцрпеноста и хроничната невработеност, преиспитувањето на работата и на образованието во тандем е посуштинско од кога било. Можноста да се трансформира работата и повторно да се измисли улогата што ја игра во нашиот живот, конечно, ни е на рака. Додека работата – негата, основната работа – никогаш нема да престане да постои, дали нејзиното присуство ќе биде задушувачко или намерно зависи од нас.

Политиката за доживотно учење може да создаде позитивна интеракција меѓу работата, слободното време и образованието.

Штетно за луѓето и за планетата

Работата има привилегирана позиција во нашето општество и во нашиот живот: нашата вредност често се пресметува врз основа на обемот на работа што можеме да ја извршиме, а нашиот идентитет е испреплетен со работата што ја вршиме или кон која се стремиме. Работата со општествена вредност се претвори во привилегија, додека бескорисните корпоративни позиции нудат подобри услови од основните работни места. Во анкетата на „ЈуГов“ (YouGov) во 2015 година, 37 проценти од британските работници посочиле дека нивната работа нема значаен придонес за светот. Меѓутоа, помалку од една половина од тие испитаници барале друга. Анкетата се базираше на познат напис од антропологот Дејвид Грабер, каде што тој го измисли терминот „глупави работи“: работи толку бесмислени, па дури и штетни, што дури и луѓето што ги работат веруваат дека не треба да постојат.

И, навистина, зошто постојат? Не затоа што треба. Технолошките подобрувања и зголемувањето на продуктивноста ќе овозможат значително намалување на работната недела. Сепак, 40-часовната недела остана реалност во повеќето европски земји од почетокот на 20 век. Зошто, практично, работиме исто часови колку и просечниот британски работник пред речиси 100 години? Според зборовите на Грабер, „Како некој да прави таму бесмислени работи само за да нè држи сите да работиме“. Подмолноста на работната етика и системот што се потпира на несигурна и преморена работничка класа доведе до моментната ситуација. Ситуација кога работата, нашиот начин да ги задоволиме нашите и туѓите неисполнети потреби и да придонесеме за заедницата, се претвори во социјално погубна реалност.

Ако ништо друго, пандемијата ја разоткри непотребната природа на многу работа и начините на работа откривајќи систем преполн со вишок и со непотребни работни места. Иако оваа изјава може да биде непријатна за некои луѓе, природна реакција со оглед на тоа колку е сеопфатна работата во одредувањето на нашиот идентитет и самопочит, сфаќањето дека голем дел од работата што ја извршуваме не е од суштинско значење е нешто што треба да се слави поради препознавањето нови можности и отворањето реорганизирање на работата. Аргументот не е против несуштински активности што сè уште можат да бидат вредни за општеството, како што се уметниците, туку против опсесијата да се држат поединците окупирани осум часа дневно во текот на нивниот живот како возрасни единки, без оглед на корисноста на тоа што го прават. Сегашната ситуација, иако е катастрофална на многу начини, ни овозможи да замислиме нови начини на живеење и на работа, и тие не треба да се заборават откако ќе се смири пандемијата.

Така, реорганизацијата на работата е итна работа, ако сакаме социјално поодржлив и поправеден систем, но и ако сакаме систем што не е еколошки штетен. Според извештај објавен во 2019 година, намалувањето на работното време би ги намалило емисиите на јаглерод и загадувањето на воздухот и на тој начин би било клучен чекор во патот кон јаглеродно неутрална економија. Веќе се појавија неколку предлози за таквото намалување да стане реалност: движењето „Без пораст“ вклучува споделување на работата и 32-часовна недела како дел од нивните предлози за политика, а тековните дебати се фокусираат на тоа дали ќе биде покорисен пократок работен ден или пократка работна недела, земајќи ги предвид екофеминистичките аргументи.

Сегашната ситуација, иако е катастрофална на многу начини, ни овозможи да замислиме нови начини на живеење и на работа.

Сегашниот предлог сугерира вклучување доживотно образование во оваа реорганизација, промовирање систем во кој образованието и работата ќе имаат дополнителна функција во текот на животот на една личност. Тоа што е најважно, идејата не е да се пренасочува сето време ослободено од работа во формалното образование. Ова ослободено време може да се потроши на многу начини, од општествена репродукција до слободно време, поттикнување напади на безделничење и уживање, кои нашата крута работна парадигма толку долго време ги потиснуваше. Овој нов систем потоа ќе промовира позитивна интеракција меѓу три клучни елементи: образование, работа и слободно време.

Зошто доживотно образование?

Првата, можеби наивна, но суштинска причина за промовирање доживотно учење вклучува поттикнување на човечките капацитети и аспирации за човечки процут. Централната цел на континуираното образование не треба да биде во тек со најновите достигнувања или да здобива профитабилни вештини за да биде поконкурентна на пазарот на труд. Најосновната амбиција треба да биде да им се овозможи на луѓето да ги негуваат своите интереси здобивајќи разбирање, искуство и вештини во дисциплини и области што ги возбудуваат и интригираат. Светот во кој образованието е ценето заради себе ќе ги прошири човечките капацитети и можности дозволувајќи им на луѓето да се потпрат на својата љубопитност без да размислуваат за пазарната вредност на своите интереси.

Загриженоста за ограничените можности што ги нуди комодифицираниот образовен систем треба да биде доволна причина за промовирање реорганизација на образованието, но има и многу други. Централниот аргумент во корист на промовирање доживотно учење се однесува на социјалните детерминанти на здравјето: односно последиците што економскиот и социјалниот контекст од животот на поединецот ги имаат врз неговото здравје. Додека доминантниот биомедицински модел на здравје тврди дека нивото на здравјето на една личност зависи најмногу од нејзината генетика и начин на живот, многу социјални варијабли имаат значајно влијание. Всушност, Светската здравствена организација проценува дека таквите немедицински фактори можат да го објаснат поголемиот дел здравствена нееднаквост. Овие социјални варијабли, меѓу другото, вклучуваат пол, домување, плата, соседство, социјална класа на родителите и, што е најважно за сегашниот аргумент, ниво или години на образование. Различни студии открија трајно влијание на образованието во текот на животот на една индивидуа влијаејќи врз варијабли како што се морбидитет, здрав животен век и смртност. Поконкретно, тоа значи дека лице во најниската образовна категорија, во однос на годините или нивото, има двојно поголема веројатност да развие долгорочна попреченост, меѓу 10 и 15 проценти почесто да развие ограничувачка болест и има ризик од развој на деменција речиси трипати од таа на некој од највисоката категорија. Застапувањето за систем во кој образованието ќе одигра поизразена улога, не е само прашање што се однесува на идеалите или аспирациите, туку прашање на посветеност кон порамноправно општество.

За соочување со овие две прашања, од суштинско значење е да се промовира доживотно образование, а не само да се засили образовниот модел каков што е сега. Овој сегашен модел диктира дека формалното учење е претежно резервирано за младите луѓе, што е проблематично на најмалку два начина. Прво, не може секој да си дозволи да продолжи со образование кога е млад: образованието е под големо влијание на социо-економскиот статус на семејството, при што децата родени во помалку привилегирани семејства наидуваат на многу пречки за да посетуваат повисоко образование од средно образование. Дури и кога го прават тоа, нивниот избор за студирање може да има повеќе врска со перспективите за работа отколку со личните интереси. Второ, дури и за тие што имаат можност да учат во младоста, ограничувањето на формалното образование на толку ограничен временски период не успева да го признае начинот на кој луѓето се развиваат во текот на нивниот живот, развивајќи широк спектар на интереси што, можеби, не биле присутни кога лицето се сметало за доволно младо за да учи. Така, моделот што поддржува доживотно образование е посоодветен за начинот на кој еволуираат поединците во текот на животот, а неговата промоција е од суштинско значење, не само како начин за проширување на човечките капацитети, туку и како обид да се намали здравствената нееднаквост.

Доживотно образование: тесен поглед, ограничено влијание

Концептот за доживотно образование не е нова идеја. И политичката сфера и корпоративниот свет ја препознаваат неговата важност и ја промовираат преку стимулации и пакети на политика. Самата ЕУ е вклучена во поддршката на доживотното учење: Европскиот совет ја усвои Обновената европска агенда за учење возрасни во 2011 година и ЕУ е посветена на целите како што се зголемување на квалитетот и подобрување на креативноста и на иновативноста на сите нивоа на обука.
Оваа образовна агенда ја нагласува потребата да се зголеми учеството на возрасните и во формалното и во неформалното образование и се поставуваат голем број стратегии за постигнување на нејзините цели. Документот ја признава соодветноста на доживотното учење за социјалната кохезија и за учеството, а некои од наведените стратегии следат цели вредни за пофалба, како што се охрабрување на високообразовните институции да ги прифатат возрасните ученици и развивање услови за учење за постари лица. Меѓутоа, сеопфатната концепција за доживотно учење останува во неолиберална рамка поврзана со конкурентноста и со можноста за вработување, главно фокусирајќи се на развојот на вештини специфични за работата и за усовршување на лицата погодени од невработеност. Целта на преструктурирање на образованието на пазарно ориентиран начин е очигледна во намерата да се „развијат механизми за да се осигури дека образовната понуда подобро ги одразува потребите на пазарот на трудот“. Така, овој пристап работи против аспирациите за човечки процут и за поттикнување на капацитетите на луѓето сметајќи го образованието само како средство за подмачкување со цел да се усоврши машинеријата на пазарот.

Ако го занемариме ова, може да се доведе во прашање и ефективноста на политиката за образование на возрасни во ЕУ. ЕУ се обврза да го зголеми учеството на возрасните во образованието од 10 на 15 проценти меѓу 2014 и 2020 година; сепак, до 2019 година стапката достигна само 10,8 проценти. Потенцијална причина за овие слаби резултати може да биде ограничената дијагноза на тешкотиите со кои се соочуваат поединците кога се обидуваат да продолжат со образованието во текот на животот како возрасни личности. И покрај тоа што документот признава некои пречки, како што е, наводно, недостигот од мотивација, тој претежно молчи за други жешки ограничувања, како што се долго работно време, висок надомест и несигурна плата, динамика што ги држи работниците приврзани кон својата работа, без вистинска можност да се негува учењето без да се жртвува слободното време во тој процес.

Замаглување на границите меѓу образованието и работата

Како потоа да се реорганизира работата на начин што ќе ги надмине пропустите во сегашниот систем, а во исто време ќе го засили пристапот до образование? Тука идејата на Филипсон станува соодветна: тој замислува ситуација кога луѓето ќе можат да влезат и повторно да влезат во работната сила во различни периоди од својата кариера, наизменично меѓу периоди на вработување и периоди на образование и обука. Оваа ситуација би била олеснета со разновидни мерки како што се нудење платен образовен одмор, услови за одмор, одржување на образовните трошоци на минимум, поттикнување запишување на возрасните во образовни програми, вклучување грижа за деца во образовни установи и промовирање пофлексибилен работен распоред. Образованието во оваа смисла не се однесува само на формалното универзитетско образование, туку на сите програми за учење, вклучително и стручна обука и неформално образование.

Одржувањето мизерна работна сила заради економски пораст е цел од која треба да се откажеме во транзицијата кон одржливо општество.

Финансирањето на такво проширување на образованието, очигледно, ќе треба да стои покрај широкото преиспитување на оданочувањето и на работата, во согласност со другите предлози за без пораст. Поставувањето максимален приход ќе им остави на компаниите одреден вишок корист што тие нема да можат да го распределат меѓу највисоките менаџерски позиции или акционери: место тоа, таквото богатство би можело да се инвестира во шеми за доживотно образование на нивните вработени. Универзален основен приход ќе им овозможи на возрасните да продолжат со образовни програми, додека сè уште можат да ги платат сметките. Вистински јавен образовен систем би го олеснил намалувањето на надоместот отворајќи го патот до пофер и поинклузивен пристап до образованието. Конечно, политиката за споделување на работата би можела да се надополни со опцијата да се земе образовен одмор или да се посвети дел од ослободените работни часови на следење студиски програми. На овој начин, нивото на вработеност може да се зголеми, додека просечното работно време ќе се намали на општествено поодржливо ниво.

Важно е дека поединците би биле охрабрени да изберат кои вештини и знаења би сакале да ги развијат врз основа на своите лични интереси, а не нужно врз основа на тековните работни места. Страста на сметководителот може да биде дизајн на накит; пекарот може да биде љубител на филозофија; домаќинката, можеби, ќе сака да се занимава со аудиовизуелна продукција; и ИТ-работник може да има енергичен интерес за морска биологија. Ограничувањето на низата образовни можности достапни за една индивидуа врз основа на видот на работата што ја извршува ќе биде пречка за идеалите за човечки процут одржувајќи систем каде што работата функционира како сеопфатна сила што преовладува над другите аспекти на животот. Покрај тоа, одржувањето такви крути граници не би било кохерентно со реалноста на флуктуација на кариерата: во анкета од 2019 година за промена на кариерата, една половина од испитаниците изјавиле дека направиле драматична промена во кариерата. Меѓу тие што не го направиле тоа, 65 проценти изјавиле дека размислувале за тоа во минатото или во сегашноста. На прашањето за причините за нивната одлука, повеќето од тие што ја смениле кариерата (81 процент) изјавиле дека биле несреќни во претходната работа или сектор. Одржувањето мизерна работна сила заради економски пораст е цел од која треба да се откажеме во транзицијата кон одржливо општество. Охрабрувањето на поединците да ги негуваат своите интереси независно од тоа дали тоа ќе ги направи попродуктивни, може да биде прв чекор кон тоа.

Предлогот на Филипсон може да биде тешко да се замисли, па дури некои може да го означат и како заблудена аспирација; сепак, некои од неговите идеи веќе се спроведени. Белгија дава еден пример: во 1985 година воведе прописи за платено образовно отсуство. Овој закон им овозможува на вработените во приватниот сектор да земат платено отсуство за да продолжат со студиска програма по свој избор. Законот се прослави за промовирањето на културното право на работниците, кои можат да изберат од низа прифатливи курсеви, вклучувајќи филозофија, акушерство и социјална работа, без нивната одлука да мора да се базира на соодветноста на програмата за нивната сегашна работа. И покрај тоа што овој закон сè уште претставува некои ограничувања, како што е виртуелното исклучување на работниците со скратено работно време, неговото постоење служи како инспирација и потсетување дека доминацијата на работата врз другите области од животот не е, и не треба да биде, норма. Правилната реорганизација треба да се заснова на ова разбирање на работата како само една од неколкуте области на животот; живот полн со моменти на поврзување, одмор, труд, размислување, образование и безделничење.

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.